Transferencia de ficheiros FTP

               (Resumo da unidade formativa UF0319 - CODIX )


o protocolo de transferencia de ficheiros, coñecido como FTP, data dos anos oitenta. A descarga e intercambio de ficheiros entre pares ou P2P ( Peer-to-peer) é máis recente.

A transferencia de ficheiros mediante o protocolo ftp é un modo cómodo de trasladar información entre máquinas.

Este protocolo está pensado para a transmisión de ficheiros entre unha orixe e un destino, non debemos confundilo cun sistema P2P ( intercambio entre pares)

FTP son as siglas de File Transfer Protocol ou Protocolo de Transferencia de Ficheiros e, como o protocolo http da web, funciona sobre a rede Internet permitindo o intercambio de ficheiros de xeito cómodo e rápido.

O FTP é un sistema moi sinxelo de intercambio de ficheiros co que podemos descargar ou subir un ficheiro informático a unha máquina conectada á rede.
Aínda que a maior parte dos usuarios e usuarias de Internet non fan un uso completo deste sistema ás veces é común ver páxinas web nas que a ligazón de descarga dun ficheiro é do tipo
ftp://www.paxinaweb.com/ficheiro.zip (nótese o ftp inicial en lugar de http).

Tamén é común usar este protocolo nas descargas de imaxes de distribucións de Linux como pode ser Debian.

Podemos ver un exemplo en ftp://ftp.rediris.es/debian/dists/


Napster foi un dos primeiros e máis coñecidos programas de intercambio de ficheiros, principalmente de audio (mp3) así como Emule e BitTorrent

Emule funciona cunha serie de servidores aos que cada unha das persoas usuarias se conecta co seu cliente, gardando unha lista dos ficheiros que cada persoa comparte. Os clientes conectados a ese servidor só teñen que facer unha busca do ficheiro que desexan e establecerase a conexión entre
os dous clientes para que poidan intercambiar a información directamente.

O sistema de Torrents non dispón dun servidor centralizado ao que se conectan todos os clientes, así cada máquina funciona á vez como cliente e servidor de ficheiros en toda a rede. Para localizar entón os ficheiros de descarga facían uso de trackers ou buscadores de torrent vía web, como Mininova ou The Pirate Bay.

Existen milleiros de ficheiros que se intercambian cada día que non están suxeitos a leis comerciais, como poden ser as distribucións de Linux ou incluso os documentos que nós mesmos creamos (fotos, música...) e que ofrecemos públicamente.


O servizo FTP utiliza un modo de traballo cliente-servidor no que unha máquina é a que "ofrece" os ficheiros (servidor) e outra a que os obtén (cliente). De forma xeral nós actuamos como cliente dun servidor desde onde descargamos os ficheiros que nos interesan.

Para a transmisión de ficheiros desde un servidor é preciso contar cun nome de usuario e contrasinal do servidor ao que nos conectamos, porén existe a posibilidade de acceder de xeito anónimo que é a forma habitual de descarga en certos servidores públicos de ficheiros como pode ser o ftp de RedIris

Habitualmente os sistemas operativos inclúen un cliente de FTP básico en liña de comandos aínda que pode resultar moito máis cómodo traballar cunha aplicación gráfica como podería ser FileZilla.

A maior parte dos navegadores web tamén permiten acceder a servidores de ftp se escribimos a URL na barra de enderezos seguindo a seguinte estrutura:

ftp://nomedeusuario:contrasinal@servidorftp:porto/ruta


Para iniciar unha sesión de FTP debemos escribir ftp nun terminal do sistema operativo. Obteremos unha liña de ordes que comeza por ftp> onde debemos escribir os nosos comandos de traballo.

Os comandos máis habituais son:

open: mediante open iniciamos unha sesión nun servidor ftp remoto (ex. open ftp.rediris.es)

ls: para listar o contido de ficheiros e directorios onde estamos situados

cd: para cambiar a un cartafol determinado no servidor (ex. cd deproba para acceder ao cartafol de proba ou cd .. para acceder ao cartafol superior) Se queremos cambiar de cartafol no noso computador, usamos o comando lcd

get: é o comando para obter un ficheiro remoto e descargalo no noso computador (ex. get ficheiro.zip)

put: é o comando para subir un ficheiro local ao servidor (ex. put ficheiro.zip)

Existen outros comandos que podemos consultar en calquera momento se escribimos help


á hora de descargar grandes ficheiros como distribucións de Linux, é recomendable usar un protocolo de transferencia de ficheiros como ftp ou p2p como bittorrent. Deste xeito non facemos uso do protocolo http, tamén é válido para descargar ficheiros, liberando recursos para quen visita as webs.

O sistema de ficheiros FTP é un método de envío e recepción de ficheiros con moita historia tras de si, pero existen alternativas máis cómodas e sinxelas.

Unha delas é o intercambio directo de ficheiros mediante a rede local e os equipos interconectados a ela. O sistema SAMBA permite poder intercambiar ficheiros entre sistemas Windows e GNU/Linux, como Debian, establecendo certos cartafoles como compartidos. Nesta situación, simplemente podemos copiar e pegar entre carpetas de forma cómoda.

Tamén podemos facer uso de sistemas P2P para intercambiar ficheiros, aínda que en contornas persoais ou profesionais na que os envíos son "punto a punto", entre unha persoa emisora e outra receptora, pode que non sexa moi operativo. Porén, se por exemplo queremos distribuír certos produtos dixitais entre un número grande de persoas (como podería ser un libro en formato ebook, por exemplo) sería unha opción a valorar.

Finalmente existe a posibilidade de enviar un ficheiro de gran tamaño mediante un servizo web destinado a tal efecto.
Este tipo de servizos permiten subir un documento de moito peso a un espazo temporal e enviar unha ligazón de descarga por correo electrónico. Unha solución moi útil no caso de envíos puntuais de ficheiros.

Dende Google Drive tamén podemos compartir arquivos de gran tamaño.


comandos ftp                                        servidor FTP en Windows 10

cómo conectarnos dende Android                                                         manual de Filezilla


Servidores FTP

FTP UJA                  Firefox          Finland       

outros servidores FTP

geoEuskadi                 Navarra               BIPMTerminais de consola en liña

JSLinux           win 2000                        Linux Container                  distrotests


Exemplo de uso:

1.- conectámonos ao servidor FTP:         ftp ftp.rediris.es

2.- listamos os directorios:           ls    ou tamén con     dir

3.- accedemos ao directorio desexado:  cd  /sites/apache.org/helix/0.8.3/src/
     3.1.- para voltar ao directorio anterior: cd ..

4.- descargamos o arquivo:  get helix-0.8.3-src.zip
      (os ficheiros gardaranse na ubicación local. En Windows será en /Usuarios/NomeDoUsuario/ )
     
              Para saber cal é o noso directorio local teclear:   lcd

4.1.- descargar varios ficheiros á vez:  mget
         mget helix-agent-0.8.3-pkg.tar helix-core-0.8.3-pkg.tar helix-front-0.8.3-pkg.tar

5.- consultar os comandos ftp dispoñibles:   ?

5.1.- consultar qué fai un comando en concreto: ? nomedocomando  por exemplo:    ? recv


6.- pechar sesión:           bye              ou tamén con     exit                      ou tamén con          quit

Comentarios

Publicacións populares deste blog

Buscadores e procura de información

erro 0x80100013 DNIe