correo electrónico

correo electrónico

(Resumo da unidade formativa UF0319 - CODIX )
guía


Utilización e configuración do correo electrónico como intercambio de información


Case 20 anos antes de que aparecese a primeira web nacía o correo electrónico. Foi da man de Ray Tomlinson un enxeñeiro que, ademais, estableceu o símbolo @ como un sinal identitario no mundo dixital.

O símbolo @ nos inicios do correo electrónico foi usado como sinónimo de situado en, de xeito que usuario@maquina simbolizaba ao usuario localizado ou situado na máquina.
Na actualidade a rede social Twitter tamén identifica aos seus usuarios e usuarias co símbolo @ diante do seu nome.

Un enderezo de correo electrónico está composto por un nome de conta usuaria e un nome de dominio, separados por un símbolo de arroba: @.

Por exemplo: conta@servidordecorreo.com é un enderezo de correo electrónico que nos permite identificar un enderezo coa persoa usuaria "conta" no dominio servidordecorreo.com.

Para que realmente exista ese enderezo de correo electrónico e poida enviar e recibir mensaxes debe existir un servidor de correo como o citado no enderezo (no exemplo servidordecorreo.com) e creada unha persoa usuaria nese servidor (no exemplo conta).

Isto quere dicir que a simple existencia dun servidor de correo non determina que todas as persoas teñan unha conta nel. Por ese motivo é moi importante identificar moi ben o enderezo de correo para evitar enviar mensaxes a quen non corresponda ou incluso a destinatarios inexistentes. exemplo

Un Servidor de correo é unha máquina que permite enviar e recibir mensaxes de correo electrónico entre os usuarios desta máquina e outros usuarios doutros servidores de correo que estean conectados na mesma rede (entenderemos que cando falamos de rede estamos a referirnos a Internet).
É habitual que un mesmo nome de servidor sexa tamén servidor web ou calquera outro servizo en Internet. 
Por exemplo, aínda que yahoo.es é un enderezo web, tamén é un servidor de correo, podendo existir enderezos como exemplo@yahoo.es.

Un cliente de correo é un programa informático destinado á recepción, emisión e organización de mensaxes de correo electrónico. É o equivalente a un navegador web pero pensado para os nosos correos. Deste xeito é posible consultar as mensaxes que nos envían, enviar mensaxes a outras
persoas e organizar a nosa información de mensaxería.

En ocasións, é posible consultar o noso correo electrónico mediante unha páxina web. É o que se coñece como cliente de correo web. A vantaxe principal é que podemos consultar o noso correo desde calquera lugar onde teñamos un navegador, sen necesidade de estar ligados ao noso programa
de correo particular.

O correo web é un xeito de acceder ao correo electrónico mediante un navegador web. Realmente ao que accedemos é a unha páxina que simula un cliente de correo electrónico cunhas funcionalidades en ocasións limitadas pero suficientes para a consulta e a redacción de mensaxes.


A xestión dun correo por web precisa dunha conexión continua á rede Internet a diferenza do caso dun cliente instalado no noso computador que só precisa conexión durante a descargar dos correos e posteriormente cando queiramos enviar. Podemos así redactar mensaxes e gardalas para o seu
envío posterior.

A diferenza dun cliente, o uso dun correo web non ocupa espazo en disco porque realmente non estamos descargando os correos. Un programa de correo electrónico que almacene os nosos correos pode chegar a ocupar moito espazo se ademais os correos inclúen ficheiros adxuntos de gran tamaño.

Debemos ter en conta ademais que o uso dun correo web en lugares públicos obríganos a ser cautos no uso dos nosos contrasinais e é moi importante premer sempre no botón de Saír ou Desconectar ou Pechar a sesión para que ningunha outra persoa poida acceder á nosa conta máis tarde.


O correo electrónico funciona seguindo a estrutura dun sistema cliente-servidor no que un cliente se conecta a un servidor para obter as mensaxes de correo ou para enviar as novas redaccións.

Existen certos computadores conectados a internet que funcionan como servidores de correo electrónico e nós conectámonos a eles cun cliente para consultar e enviar as nosas mensaxes.

A conexión do noso programa de correo require de certas configuracións que nos proporciona o servizo onde temos o correo. En particular precisamos dun nome de persoa usuaria e contrasinal para acceder ao servidor e os enderezos do servidor de correo entrante e o servidor de saída, xa que os servidores de correo manexan distintos servizos para recibir e para enviar mensaxes.

O servidor de recepción de mensaxes habitualmente é de tipo POP , o nome do protocolo de recuperación de mensaxes de correo electrónico.

Protocolo de correo entrante é POP3

IMAP: Protocolo de recepción de mensaxes, que fai que o cliente se comporte como un webmail e teña que sincronizar os cartafoles do correo en cada conexión  

POP: Protocolo de recepción de mensaxes, no que o cliente descarga os correos na bandexa de entrada 

SMTP: Protocolo de envío de mensaxes  

Webmails → Gmail, Yahoo.

E o do servidor de envío de mensaxes é de tipo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) que é o que se encarga de enviar as mensaxes ás contas de destino.

É por este motivo que á hora de configurar unha conta de correo electrónico necesitamos os seguintes datos:

nome da  conta de correo electrónico: nome@exemplo.com

Servidor de correo entrante: pop.exemplo.com

Nome de persoa usuaria: nome_pop_exemplo

Contrasinal de persoa usuaria: contrasinal_pop_exemplo

Servidor de correo saínte: smtp.exemplo.com

Nome de persoa usuaria: nome_smtp_exemplo

Contrasinal de persoa usuaria: contrasinal_smtp_exemplo


Tamén existe o protocolo IMAP que fai que as mensaxes estean sempre sincronizadas co servidor.
As diferenzas entre os dous tipos son que mediante POP o correo se descarga no noso computador e se borra do servidor (se así o establecemos) mentres que con IMAP os correos non se descargan senón que accedemos directamente a eles no propio servidor.

As vantaxes e desvantaxes dependen principalmente de se mantemos unha conexión a Internet continua ou non xa que POP facilita a lectura das mensaxes se estamos desconectados.

O proceso de lectura de mensaxes é o seguinte:

cando accedemos ao noso cliente de correo electrónico éste conéctase ao servidor de recepción POP que ten configurado e analiza se hai novas mensaxes. De ser así descarga o contido no noso cliente para que poidamos ler comodamente.

Se o que queremos é responder ou enviar unha nova mensaxe, precisamos dun enderezo de correo de destino. Entón o noso cliente envía a mensaxe ao servidor SMTP, que é o que se encarga de buscar o servidor do enderezo de destino, para que a outra persoa poida consultar a mensaxe recibida como vimos no paso anterior.

Este proceso de envío e recepción de mensaxes é practicamente inmediato e transparente para nós debendo simplemente ter en conta cal é o enderezo de destino.

Para redactar un correo electrónico só precisamos:

enderezo de correo electrónico da persoa destinataria, un asunto ou título ou resumo do noso correo (opcional) e o contido do correo (corpo) que pode ser en forma de texto, incluír imaxes, vídeos ou anexar calquer tipo de documentos.

En canto aos enderezos de destino existen tres opcións:

O campo Para é o máis habitual e serve para seleccionar as persoas destinatarias do correo. Pero, se adicionalmente queremos que ese correo chegue a outros destinatarios secundarios, usaremos o campo  

CC (siglas de Carbon Copy ) e o campo  

CCO (siglas de Blind Carbon Copy ; Copia Carbón Oculta) que se utiliza para enviar unha copia do correo a terceiras persoas de xeito que os destinatarios principais (Para:) e secundarios (CC:) non vexan ese envío.

É dicir, á hora de recibir un correo electrónico podemos ver a quen ía dirixido e quen ía en copia, pero nunca veremos quen ía en copia oculta, o cal pode ser moi útil en determinados escenarios, como por exemplo, enviar unha copia do correo a un enderezo noso persoal que non queremos que se coñeza.

Na caixa destinada ao Asunto do correo debemos describir claramente cal é o contido da mensaxe. É importante ser o suficientemente claro, directo e explícito xa que no resumo do noso cliente de correo este elemento é a primeira referencia que se visualiza na caixa de mensaxes o cal permitiría
unha atención prioritaria con respecto a outros correos recibidos, de ser necesario.

No corpo da mensaxe que imos enviar podemos redactar o noso texto axudado por algúns elementos básicos de edición como pode ser o tipo de letra, negras, cursivas, sangrías. En calquera caso, debemos ter certa precaución co uso destes elementos xa que pode que o destinatario non os visualice correctamente se o seu cliente de correo só le os textos recibidos sen formato ningún.

Finalmente podemos engadir anexos ficheiros ás nosas mensaxes, o cal permite enviar ao receptor imaxes, sons ou calquera documento que desexemos facerlle chegar.
Debemos ter en conta que certos servidores de correo teñen limitacións en canto ao tamaño no envío e recepción de anexos, polo que non deberiamos exceder en demasiados Mb. no tamaño dos adxuntos. De ser necesario é preferible utilizar un espazo de almacenamento temporal e enviar unha ligazón coa descarga do ficheiro.
Se necesitamos anexar arquivos grandes teremos que utilizar outras solucións.

A maior parte dos clientes de correo electrónico son semellantes, separando a lista de contas de correo e cartafoles das mensaxes e os seus contidos.

Existen moitas aplicacións para a xestión do correo electrónico como poden ser  Mozilla Thunderbird ou Evolution    Guía Evolution    Gnome Evolution       Fai uns anos tamén estaba Microsoft Mail Dende Arquivo / Conta de correo existente) escribimos o enderezo de Gmail e o contrasinal.

Thunderbird detectará automáticamente a configuración de servidores que deberá usar, pero antes de poder comezar a xestionar a nosa conta de Gmail en Thunderbird abrirase unha páxina web onde deberemos iniciar sesión coa nosa conta de Google. 
Isto é necesario para darlle permiso a Thunderbird para acceder ao noso correo electrónico de Gmail.


Débese revisar en "Preferencias" / xeral / "Rede e espacio en disco" / conexión : se conectamos mediante proxy

contactos de Google en Thunderbird              calendario de google                        Eliminar conta       

A estrutura dos diferentes clientes de correo electrónico é semellante, dispoñendo dun área onde se sitúan os distintos cartafoles con mensaxes, a lista de mensaxes do cartafol sinalado e o contido da mensaxe que teñamos escollida.


No cliente de correo electrónico podemos atopar as seguintes seccións:

A barra de menús contén os diferentes menús da aplicación habituais na maior parte de programas informáticos.

A barra de botóns proporciona atallos ás accións máis frecuentes como redactar correos, respondelos, imprimilos.

Na caixa de mensaxes obtemos a lista de correos electrónicos contidos no cartafol de correo seleccionado na caixa de cartafoles de correo.

A caixa de cartafoles de correo contén:

• unha caixa de entrada na que se almacenan todos os correos recibidos
• un cartafol de borradores para os correos que estamos redactando e aínda non enviamos
• unha caixa de saída cos correos que están sendo procesados para o envío
• un cartafol de correo lixo (spam) para aquelas mensaxes non desexadas

• un cartafol de correo enviado no que se sitúan os correos electrónicos xa enviados
• un cartafol lixo onde están os correos que borramos, por se queremos recuperalos
• e un cartafol de modelos con mensaxes tipo que utilizamos con frecuencia e que nos permiten aforrar tempo de redacción
• ademais podemos crear todos os cartafoles adicionais que precisemos para organizar as nosas mensaxes.


A caixa de lectura divídese nunha parte superior onde figura a cabeceira co enderezo das persoas remitente e destinataria, o asunto da mensaxe e a data de emisión. E unha parte inferior na que podemos ler o contido da mensaxe co texto, imaxes, etc. que conteña.

Evolution inclúe varios botóns de acceso directo á libreta de Contactos, o Calendario coas nosas actividades sinaladas, as Tarefas coas accións que debemos levar a cabo e as Notas con información persoal.

Estas catro ferramentas adicionais incluídas en Evolution permiten manter unha organización total da nosa mensaxería e accións de traballo e pretenden simular o funcionamento da axenda tradicional en papel


Lectura do correo

Para a lectura do noso correo electrónico debemos, en primeiro lugar, seleccionar o cartafol que contén as mensaxes que nos interesan.
No caso da lectura das mensaxes recibidas, estas sitúanse por defecto no cartafol Caixa de entrada e sinalarase o número de mensaxes sen ler co seu número entre paréntese.

Cando temos marcado o cartafol veremos na caixa de mensaxes do lado dereito unha lista cos correos que contén. No exemplo da imaxe só hai unha mensaxe en letra grosa o cal significa que aínda non visualizamos todo o seu contido).

Se prememos sobre esa mensaxe, previsualizarase o seu contido na parte inferior para poder ler a mensaxe completa. Cando teñamos vista a mensaxe, perderá a súa negriña e desaparecerá o 1 entre parénteses que se sitúa á dereita do nome do cartafol que a contén.

Cada mensaxe nova que recibamos sinalarase así na caixa de entrada, o cal nos permitirá coñecer cando temos novos correos que precisan da nosa atención.

É recomendable que a caixa de entrada estea sempre baleira ou co menor número de correos posibles. Para iso podemos eliminar a mensaxe unha vez lida se non a precisamos con posterioridade ou movela a outro cartafol específico.

Redactar: Escribir un correo novo de cero

Reenviar: Escribir un correo incluíndo na resposta un correo recibido anteriormente, coa particularidade de que a priori se está a mandar a un destinatario distinto que que mandou a mensaxe orixinal.

Responder: Escribir un correo como resposta a unha persoa que nos enviou outro correo previamente, incluíndo normalmente o correo orixinal na resposta.


Resposta do correo

Se queremos responder a unha mensaxe de correo electrónico recibida, debemos premer no botón coa figura do sobre e a frecha laranxa cara á esquerda.


Se ademais de á persoa remitente queremos que a resposta a reciban todas as persoas destinatarias iniciais, premeremos entón no botón seguinte coa dobre frecha amarela.


A diferenza do envío dunha mensaxe nova, os campos Para e Asunto xa estarán cubertos co enderezo da persoa que nos enviou inicialmente a mensaxe e o asunto da mesma cun Re: diante que simboliza a resposta desa mensaxe.
Tamén veremos o contido da mensaxe orixinal para que poidamos eliminar partes e responder entre liñas.
O botón coa frecha azul cara á dereita permite reenviar a mensaxe actual a outros enderezos. É útil se queremos enviar determinadas mensaxes a terceiras persoas.

Á hora de redactar ou responder correos electrónicos podemos seguir certas pautas que melloren os nosos envíos:

Revisa o contido do correo antes de envialo. Moitas veces non somos conscientes, pero unha relectura antes de premer o botón de envío pode detectar erros de redacción ou contidos involuntarios.

Distingue entre Contestar e Contestar a todos. Dependendo do contido da mensaxe ás veces deberemos contestar a todas as persoas destinatarias e noutras ocasións só á persoa remitente orixinal. Evita enviar mensaxes innecesarias. Tamén podes incluír todos as persoas destinatarias adicionais que sexan necesarias.

Evita enviar ficheiros anexos de gran tamaño e coida os formatos. O correo electrónico é unha ferramenta de comunicación lixeira, o envío de documentos de gran tamaño pode causar problemas ás persoas destinatarias, polo que debemos evitar estes envíos en favor do uso de ferramentas web de compartición de ficheiros.
Tamén no caso de enviar documentos, temos que ter presente se as persoas destinatarias teñen facilidade para velos. Sobre todo cando falamos de formatos de ficheiros propietarios. Asegúrate de que a información que envíes poida ser consultada correctamente polas persoas destinatarias.

• Desconfía dos correos electrónicos de destinatarios descoñecidos ou con mensaxes estrañas. O correo lixo ou spam é un dos problemas máis importantes que ten o correo electrónico, de feito é un dos ocos de seguridade importante.
Tamén o que se coñece como pishing ou suplantación de identidade é un risco na xestión de correo xa que podemos estar proporcionando información importante a persoas non desexadas pensando que a mensaxe provén de quen non é.

Organización de mensaxes

Os correos electrónicos estrutúranse nos nosos clientes como os ficheiros nos cartafoles do sistema operativo. Por ese motivo é importante manter ordenados os correos que recibimos por se é preciso recuperar a información dalgún deles no futuro.

O cliente de correo electrónico recibe todas as mensaxes nunha caixa de entrada principal. Por defecto, tamén acostuma presentar algún cartafol máis como o de enviados, borradores ou lixo, pero tamén podemos crear nós mesmos os nosos propios cartafoles para organizar as nosas mensaxes.

Só temos que premer co botón dereito nalgún dos cartafoles existentes para crear un subcartafol novo co nome que desexemos. Unha vez creados os cartafoles podemos arrastrar os correos a eles como se de ficheiros normais se tratase para gardar o seu contido.

A selección e organización dos cartafoles depende do tipo de correo que recibamos, a importancia do mesmo, as persoas remitentes, etc. En contornas empresariais podemos crear cartafoles por departamentos, por tarefas de traballo ou proxectos, por persoas remitentes.

É recomendable crear un número suficiente de cartafoles que nos permita ordenar o noso correo sen ambigüidades, pero limitado, xa que hai que lembrar que o cliente de correo inclúe un buscador interno que nos facilitará a recuperación das mensaxes buscadas.

Outra forma de organizar a información

Algúns sistemas de correo electrónico como o de Google, GMail, utilizan un sistema de etiquetado en lugar dos cartafoles tradicionais. A diferenza fundamental é que unha mensaxe só pode estar contida nun cartafol determinado pero pode ter tantas etiquetas como sexa necesario.
Deste xeito, podemos establecer unha serie de criterios para a organización, que nos permita localizar a información por diferentes vías.

Nun sistema de clasificación por cartafoles podería ter un correo destinado ás facturas e outro aos proxectos nos que traballamos. Teríamos que escoller entón onde gardaríamos unha mensaxe cunha factura dun determinado proxecto (probablemente en facturas).
Porén, cun sistema de clasificación por etiquetas, podemos establecer que esa mensaxe leve a etiqueta proxectos e facturas conxuntamente polo que podemos localizala por calquera das dúas vías.

Evolution incorpora un sistema de etiquetas de cores e obxectivos (Importante, Traballo, Persoal, Tarefas pendentes, Máis tarde) pero podemos engadir cantas queiramos para organizar o noso correo como nos pareza máis apropiado.

Para imprimir unha mensaxe é suficiente con premer na icona da impresora.

Debemos ter en conta a estrutura da mensaxe para prever como será a impresión final.
Debemos lembrar ademais que na maior parte das ocasións as mensaxes de correo electrónico teñen unha finalidade informativa puntual e efémera polo que debemos evitar imprimir todas as mensaxes recibidas e seleccionar aquelas que realmente conteñan información que é necesario manter en papel.

Libreta de enderezos

O apartado Contactos dun cliente de correo electrónico permite gardar unha axenda cos enderezos das persoas coas que nos comunicamos con frecuencia. Ademais permite engadir datos adicionais como teléfonos, enderezos postais.
Para crear un novo contacto simplemente debemos premer no botón correspondente e cubrir os campos cos datos básicos como nome e enderezo de correo electrónico.

Unha das características máis útiles dos Contactos do correo electrónico é a posibilidade de establecer datos separados segundo sexan persoais ou profesionais. Manter unha boa estrutura de contactos é fundamental en contornas profesionais polo que debemos gardar especial atención á
organización dos nosos contactos empresariais.

Ollo cos envíos masivos

Á hora de enviar mensaxes de correo electrónico masivos de carácter comercial, como por exemplos os envíos publicitarios, debemos ter en conta varios aspectos importantes da Lei orgánica de protección de datos (LOPD) para non incorrer nun delito.
En calquera caso, á hora de enviar este tipo de comunicacións debemos prestar especial atención a que os enderezos vaian en copia oculta e os destinatarios non poidan ver outros enderezos das outras persoas. 

Filtrado de mensaxes

Unha das funcionalidades máis importantes para a mellora da xestión do noso correo electrónico é a posibilidade de creación de filtros e regras. Os filtros son condicións que deben cumprir as mensaxes de correo electrónico recibidas para que sexan redirixidas a cartafoles específicos.

Así, por exemplo, podemos crear un cartafol para un remitente específico e facer que todas as mensaxes desa persoa se almacenen automáticamente nese cartafol. Unha boa selección de filtros pode axudarnos a ter o noso correo electrónico ben organizado.

Para crear un filtro, debemos escoller Filtros de mensaxes no menú Editar.

Se o facemos dende Gmail, temos que abrir "Axustes" ("Ver tódolos axustes")

a continuación escollemos a lapela "Filtros" e na parte inferior da xanela a opción "Crear un filtro"


Obteremos unha nova xanela na que seleccionaremos se estamos creando un filtro para o correo entrante ou saínte e premeremos en engadir.


Na nova xanela deberemos establecer un nome para o filtro e cales serán as condicións que se aplicarán cando se execute.

Os filtros actúan en dous pasos, primeiro buscan mensaxes que cumpran determinados criterios (como por exemplo que o remitente conteña determinadas palabras) e logo actúa sobre elas modificando o seu comportamento (como por exemplo movelas a un determinado cartafol).

Podemos crear tantos filtros como queiramos, pero debemos observar que estes se aplican de xeito secuencial segundo se estableza na súa ordenación.

Por exemplo, para eliminar automáticamente tódolas mensaxes que recibamos dunha determinada conta de correo electrónico, creamos o seguinte filtro:

Pulsamos en "Crear filtro"

para crear o filtro, pulsamos en "Crear filtro"O correo lixo (spam)

Os clientes de correo acostuman incluír un detector de correo lixo que actúa como se fose
un filtro, marcando as mensaxes sospeitosas e enviándoas ao cartafol de Correo lixo.
Lamentablemente non existen fórmulas infalibles polo que sempre debemos revisar o cartafol de correo lixo por se se enviou algún correo que realmente non fose non desexado.

Estes sistemas de correo lixo analizan as mensaxes baseándose en criterios establecidos e aprendendo en tempo real, porén nós mesmos podemos sinalar as mensaxes non desexadas para amosarlle que tipo de información consideramos non desexada. Só temos que premer co botón dereito e sinalar Marcar como correo lixo
Complementos para Gmail


        boomerang      checker plus         DocuSign (necesita conta)       mailtrack               simplify                                          
Dialpad              Smartsheet              Wrike        Cooper CRM          asinar, editar pdf

gemelius (opcións de pago)     MeisterTask          GIPHY    Gficat       encriptar correos      digify

Grammarly        reenviar a moitos enderezos            Clearbit Connect            HubSpot Sales


extensións Chrome

tenda     tenda Gmail        Bnanatag chrome         todoist          Streak CRM        Comentarios

Publicacións populares deste blog

Buscadores e procura de información

erro 0x80100013 DNIe

tramitacións en liña