Cálculo do díxito de control do NIF/NIEO artigo 11 do Real Decreto 1553/2005, de 23 de  decembro, establece que o Documento Nacional de Identidade recollerá o número persoal do DNI e carácter de verificación correspondente ao número de Identificación Fiscal.

Para verificar o NIF, o algoritmo de cálculo do díxito de control é o seguinte:

Divídese o número entre 23 e o resto cámbiase por unha letra que se determina mediante a seguinte táboa:

Por exemplo, se o número do DNI é 12345678, dividido entre 23 da de resto 14, polo que a letra sería a Z: 12345678Z.

 12345678/23 da como resultado 0.608696

Para obter o resto multiplicamos a parte decimal * 23 . Neste exemplo sería 0.608696*23


Os NIE's de extranxeiros residentes  teñen unha letra (X, Y, Z), 7 números e díxito de control.
Para o cálculo do díxito de control cámbiase:

X → 0
Y → 1
Z → 2

e aplícase o mesmo algoritmo que para o NIF.


Comentarios

Publicacións populares deste blog

Buscadores e procura de información

erro 0x80100013 DNIe